top of page

Direkte avskrift fra gjeldende vedtekter (godkjent 12. januar 2015):

§ 1. Formål

Stavern Kunst og Kultur forening skal arbeide for å fremme interessen for, og legge til rette for utviklingen av, kunst og kultur i Stavern. Sentralt står ønsket om å videreføre de mange tradisjonene og arrangementene som allerede eksisterer i Stavern, blant annet høst- og påskeutstillingene. I tillegg skal foreningen jobbe for å etablere ny arrangementer, som flere utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende. Det skal også arbeides med å skape et bedre samhold og samarbeid blant kunstnerne i Stavern, knytte bånd mellom kunstmiljøet i Stavern og andre miljøer i inn- og utland, samt mellom kunstmiljøet mot offentlige organer og næringslivet.

§ 2. Medlemskap

Medlemskap oppnås ved å betale den årlige medlemsavgiften. Kun betalende medlemmer er valgbare på årsmøtet. Alle medlemmer får rabatterte priser på arrangementer og kunst kjøpt i forbindelse med foreningens arrangementer. Kontingentsatsen og medlemsrabatten fastsettes av styret.

§ 3. Styret

Styret består av 3 personer som velges på årsmøtet. Leder velges for hvert år, øvrige verv for to år om gangen. Leder kaller inn til årsmøte. Styret skal utarbeide regnskap som skal godkjennes på årsmøtet. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

§ 5. Kunstnerisk råd

Foreningen skal ha et kunstnerisk råd som fungerer som styrets rådgivende organ i kunstfaglige spørsmål. De skal:

-       Vurdere søknader til utstillinger og andre arrangement

-       Komme med forslag til kunstnere, program og annet til arrangementene

-       Bidra med utstillingstekniske råd under planlegging og gjennomføring av foreningens aktiviteter

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned og sammenkalles med minst 14 dagers varsel. Forslag fra medlemmene til styret må sendes skriftlig senest to uker før årsmøtet. Vanlige saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ve vedtektsendringer kreves et flertall på 2/3 av fremmøttes stemmer. Det skal skrives referat for hvert årsmøte.

Årsmøtet behandler:

-       Styrets årsmelding

-       Regnskap og budsjett

-       Fastsetting av kontingent og medlemsrabatt

-       Eventuelle innkomne forslag

-       Valg av leder (årlig)

-       Valg av styremedlemmer (hvert andre år)

-       Valg av revisor (annet hvert år)

-       Valg av kunstnerisk råd (annet hvert år)

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling dersom styret eller ¼ av medlemmene ønsker det. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel.

§ 5. Oppløsning

Foreningen kan oppløses på årsmøte eller ved ekstraordinær generalforsamling, og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens midler og eiendeler bli fordelt til formål som er forenelig med formålsparagrafen.

FORSLAG til justerte Vedtekter for Stavern Kunst & Kultur forening.

Presenteres på Ekstraordinær Generalforsamling TIRSDAG 23. APRIL fra kl 18:00.
 

VISJON
Stavern, den historiske kulturbyen ved havet: FOR ALLE – HELE ÅRET!


§ 1. Formål
Stavern kunst og kultur representerer Staverns kunst- og kulturliv, herunder både utøvere, publikum og interessenter, og er en kilde til kunnskap om, tilrettelegger for og gjennomføring av varierte kulturaktiviteter i den historiske kulturbyen ved havet.
Sentralt står ønsket om å videreføre tradisjoner og arrangementer som allerede eksisterer i Stavern, blant annet høst- og påskeutstillingene. Like viktig er det å etablere og promotere et bredt kulturliv i 5 definerte kunstretninger; visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, og kunsten å foredle produksjonen fra bøndenes kultur. Gjennom utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende, skal foreningen være en sentral aktør og tilrettelegger for kunstnere, kulturutøvere og kulturlivsinteresserte. For å utvikle foreningens interne kunstliv, skal det arbeides med å skape et bredt samhold og samarbeid blant medlemmene, knytte bånd mellom vårt kunst- og kulturmiljø og tilsvarende miljøer i inn- og utland, samt definerte tilskuddsordninger i offentlige organer og næringsliv.


§ 2. Medlemskap
Medlemskap oppnås ved å betale den årlige medlemsavgiften. Kun betalende medlemmer er valgbare på årsmøtet. Medlemmer får rabatterte priser når aktiviteter er i regi av foreningen og foreningens kulturområder. Kontingentsats og rammer for medlemsrabatt fastsettes av årsmøtet.


§ 3. Styret
Styret består av 4 personer som velges på årsmøtet. Leder velges for hvert år, øvrige verv for to år om gangen. Leder kaller inn til årsmøte. Styret arbeider iht årsmøtets beslutninger, og legger forholdene til rette for at SKKs formål ivaretas, bl.a. ved å:

 • utarbeide og vedlikeholde handlings- og aktivitetsplaner for SKKs virksomhet,

 • aktivt søke tilskudd til drift av SKK, satsningsområder og konkrete aktiviteter,

 • fastsette rammer for ulike aktiviteter og vurdere økonomisk støtte til prosjekter,

 • samkjøre planer og aktiviteter med Larvik kommune, Fredriksvern verft, handelsstanden, lokale foreninger og øvrige samarbeidspartnere,

 • planlegge, budsjettere, inkludere og aktivt legge til rette for SKKs aktiviteter,

 • koordinere aktiviteter ved å tildele roller, oppgaver og ressurser som kreves for gjennomføring, herunder avklare rammer for innsats fra frivillige i SKK,

 • delegere fullmakter for gjennomføring av aktiviteter i regi av kulturområdene,

 • promotere alle aktiviteter i regi av SKK og foreningens kunst- og kulturutøvere,

 • følge opp aktiviteter i SKK og beslutte evne til planlegging og gjennomføring i samråd med anbefaling fra Kunstnerisk råd,

 • utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett som skal godkjennes på årsmøtet. Regnskapet skal være attestert av to foreningsmedlemmer utenfor styret.

§ 4. Kunstnerisk råd
Foreningen skal ha et kunstnerisk råd som fungerer som styrets og kulturområdenes rådgivende organ i kunst- og kulturfaglige spørsmål. Rådet, med møterett for 2 repr. på SKK styremøter, består av kunstnere fra kunstlivet i de 5 kulturområder, og skal:

 • utøve kunstnernes stemme og interne drivkraft for SKKs visjon og formål,

 • utvikle og vurdere SKKs evne til økt kunstnerisk innhold i Staverns kulturliv,

 • vurdere og beslutte søknader fra kulturutøvere til Staverns kulturliv etter rammer satt av styret,

 • komme med forslag til kunstnere, utøvere, program og annet til aktivitetene,

 • bidra med utstillings- og arrangementstekniske råd og støtte under planlegging og gjennomføring av SKK aktiviteter, også for kulturområder eller -utøver enkeltvis.

§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og sammenkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag til saker fra medlemmene må være styret i hende innen utgangen av januar. Vanlige saker avgjøres ved alminnelig flertall, der leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved vedtektsendringer kreves det et flertall på 2/3 av fremmøttes stemmer. Det skal skrives referat for hvert årsmøte.
Årsmøtet behandler:

 • Styrets årsmelding

 • Regnskap og budsjett (tilgjengeliggjøres før årsmøtet)

 • Anbefalinger fra Kunstnerisk råd

 • Fastsetting av kontingent og rammer for medlemsrabatt

 • Eventuelle innkomne forslag

 • Valg av leder (årlig)

 • Valg av styremedlemmer (hvert andre år)

 • Valg av kunstnerisk råd (annet hvert år)

 • Valg av valgkomite (annet hvert år)

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte når styret eller 1/4 av medlemmene ønsker det. Kun saker nevnt i innkallingen, senest 2 uker før møtet, kan behandles.

 

§ 7. Oppløsning
Foreningen kan oppløses på årsmøter beskrevet i §§ 5 og 6, og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens midler og eiendeler bli fordelt til formål som er forenelig med formålsparagrafen.


Foreningens motto: GRIP DAGEN – HYLL KULTUREN!

bottom of page